Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden van attractie verhuur minirace.nl

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt met attractie verhuur minirace bedoeld:

Minirace

Duinkerkenlaan 25

5627 MA Eindhoven

2. Met opdrachtgever of huurder wordt bedoeld:

de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Minirace een overeenkomt wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Minirace en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Minrace, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Minirace en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van Minirace schriftelijk is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door Minirace verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat Minirace een getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Minirace niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Minirace het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden, worden door opdrachtgever op de door Minirace gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

3. Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt Minirace zich het recht om de voorbereiding dan wel de uitvoering van de opdracht te staken.

4. De geleden schade, voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door opdrachtgever.

5. De huurder draagt zorg voor een goede bereikbaarheid met een vrachtwagen van de locatie ten behoeve van aanvoer, opslag en afvoer van het gehuurde.

6. De huurder draagt zorg voor een geschikte locatie voor het gehuurde, zodat het gehuurde conform handleiding-, bedienings- en gebruiksvoorschriften in gebruik kan worden genomen.

7. De huurder draagt zorg voor aan sluit mogelijk heden voor elektrische apparaten en/of verlichting en/of verwarming en/of gas en/of perslucht en/of water en/of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn voor een juist gebruik van het gehuurde.

8. Zowel opdrachtgever als Minirace is verplicht de verstrekte informatie, van welke aard dan ook, geheim te houden, tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.

9. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.

Artikel 5 Mutaties in de overeenkomst

1. Indien opdrachtgever, na de totstandkoming van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, worden deze wijzigingen door Minirace schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt, indien de wijzigingen door Minirace redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële  en andersoortige consequenties, voortkomend uit de wijziging, worden door Minirace schriftelijk doorgegeven aan opdrachtgever en in rekening gebracht.

2. Minirace behoudt zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is. Minirace zal zorgen voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in overeenstemming zijn met de aard van de gewijzigde onderdelen van de overeenkomst. De benodigde wijzigingen worden, na overleg met opdrachtgever, schriftelijk bevestigd door Minirace.

Artikel 6 Facturering en betaling

1. Betalingsvoorwaarden:

– 50% bij opdracht;

– 50 % de dag voor levering.

2. Betalingen dienen te geschieden op het bankrekening nummer van Minirace.

3. Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.1 en 6.2 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging, voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van Minirace blijven echter van toepassing.

4. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Minirace, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele vordering, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Minirace heeft.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

6. Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Minirace facturen.

Artikel 7 Verhuur

1. Minirace is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is Minirace niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.

2. De verhuurde objecten blijven eigendom van Minirace en mogen zonder schriftelijke toestemming van Minirace niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend.

3. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan Minirace in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is terug te worden gegeven.

4. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Minirace geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoorts. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.

5. Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van Minirace de huurtermijn te verlengen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

2. Minirace is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Minirace of van door Minirace ingeschakelde derden.

3. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 8.2 bepaalde, is Minirace niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Minirace van eventuele vorderingen van derden.

4. Indien Minirace ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Minirace nimmer aansprakelijk.

5. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Minirace ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

Artikel 9 Annulering

1. Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.

2. In geval van annulering door de opdrachtgever / huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema. Onder de totale huursom worden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en afbouw kosten enzovoorts.

Bij annulering tot 6 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 25% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering tot 3 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering tot 1 maand voor verhuurdatum is opdrachtgever 75% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering tot 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 90% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering na 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 100% van de totale huursom verschuldigd.

Artikel 10 Overmacht en weersomstandigheden

1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt. Minirace heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van Minirace opgeschort, zonder dat Minirace tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2. Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Minirace niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Minirace aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

3. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Minirace nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

Artikel 11 Informatievoorziening

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Minirace en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Minirace behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Op iedere offerte en overeenkomst tussen Minirace en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden.

Heeft u advies nodig of wilt mogelijkheden u? Bel nu +31634002454

Vragen ?

Bekijk onze FAQ pagina voor vragen. Hier geven wij antwoord op de veel gestelde vragen? 

Wie zet er de snelste tijd neer op de RC-Racebaan? RC-auto’s die racen op jouw locatie. Race een Formule 1 race of Le mans en zien wie de snelste rijder is!

Scroll naar boven